Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

Om misverstanden te voorkomen en een prettige verkoopsfeer te waarborgen, treft u hieronder de Algemene Voorwaarden van 2HUG Kids & Lifestyle (hierna te noemen: 2HUG) aan. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen en diensten van 2HUG. Door een bestelling te doen ga je een overeenkomst aan met 2HUG en geef je te kennen dat je akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden. 2HUG heeft het recht om de verkoop voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering, uitvoering en retour
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17 – Cadeaubonnen
Artikel 18 – Geboortekaartjes
Artikel 19 – Copyright
Artikel 20 – Privacy- en cookieverklaring

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Algemene Voorwaarden 2HUG: deze Algemene Voorwaarden welke van toepassing zijn op alle aangeboden artikelen en diensten van 2HUG. Door een bestelling te doen ga je een overeenkomst aan met 2HUG en geef je te kennen dat je akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden;
2. Aanbod: het Aanbod dat Ondernemer (elektronisch) toezend ter bevestiging van een bestelling gedaan door Afnemer;
3. Afnemer: de persoon die al dan niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer;
4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Afnemer gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
5. Dag: kalenderdag;
6. Duurtransactie: een Overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van artikelen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Afnemer of Ondernemer in staat stelt om alle informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Afnemer om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die artikelen en/of diensten op afstand aan Afnemer aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van artikelen en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Afnemer en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
12. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer
Onderneming 2HUG Kids & Lifestyle
Adres De Poel 4a 2681 MB Monster
Telefoon 06-14 27 15 21
E-mail info@2hug.nl
Website www.2hug.nl
KvK 51279525
BTW NL179728477B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Ondernemer en Afnemer.
2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld, kenbaar worden gemaakt, en / of opgeslagen worden door Afnemer. De Algemene Voorwaarden kunnen op verzoek van de Afnemer kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke artikel- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, blijft het tweede en derde lid van dit artikel van toepassing en kan de Afnemer zich in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 – Het Aanbod
1. Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Het Aanbod bevat een zo volledig mogelijke nauwkeurige omschrijving van de aangeboden artikelen en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Afnemer mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een (zo veel als mogelijk) waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden de Ondernemer niet.
3. Alle afbeeldingen en specificaties van gegevens in het Aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4. Afbeeldingen bij artikelen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren en maten volledig overeenkomen met de echte en de geleverde kleuren en maten van de artikelen.
5. Elk Aanbod bevat alle informatie, dat voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van verzending;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de manier waarop de Afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het Aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Afnemer het Aanbod heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Afnemer de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige website omgeving. Indien de Afnemer elektronisch wil betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De Ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De Ondernemer zal bij het artikel of dienst aan de Afnemer de volgende informatie meesturen die schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Afnemer eenvoudig op een gegevensdrager kan worden opgeslagen:
a. het adres van de Ondernemer waar de Afnemer met klachten terecht kan;
b. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst op afstand;
6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende artikelen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van artikelen heeft de Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, de zogenaamde bedenktermijn. Deze bedenktermijn gaat in op de Dag na ontvangst van het artikel door de Afnemer of een vooraf door de Afnemer aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktermijn zal de Afnemer zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. Hij zal het artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het artikel wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het artikel met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de Afnemer gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het artikel, kenbaar te maken aan de Ondernemer. Het kenbaar maken kan de Afnemer doen middels een e-mail naar info@2hug.nl. Nadat de Afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht dient de klant het artikel binnen 14 dagen na melding van het Herroepingsrecht retour te sturen. De Afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien Afnemer na afloop van de in dit artikel genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht resp. het artikel niet aan de Ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit en onherroepelijk.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de Afnemer gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor rekening van de Afnemer.
2. Indien de Afnemer een bedrag betaald heeft, zal de Ondernemer het order bedrag van het desbetreffende artikel, exclusief eventuele kosten van aflevering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het artikel reeds terug ontvangen is door 2HUG of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting Herroepingsrecht
1. De Ondernemer kan het Herroepingsrecht van de Afnemer uitsluiten voor artikelen zoals omschreven in lid 2.
2. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is mogelijk voor artikelen:
a. die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Afnemer;
b. die duidelijk persoonlijk (of op maat gemaakt) van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 9 – De prijs
1. De in het Aanbod van artikelen of diensten genoemde prijzen zijn in Euro’s inclusief 21% btw en exclusief verzend-/verpakkingskosten.
2. Prijsverhogingen binnen 2 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kan alleen worden toegepast als zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3. Prijsverhogingen vanaf 2 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de Afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de Dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. De Ondernemer staat er voor in dat de artikelen en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de Ondernemer verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Afnemer op grond van de overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde artikelen dienen binnen 14 dagen na levering aan de Ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de artikelen dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van de Ondernemer is 2 maanden. De Ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de artikelen voor elke individuele toepassing door de Afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de artikelen.
5. De garantie geldt niet indien:
o De Afnemer de geleverde artikelen zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
o De geleverde artikelen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de Ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
o De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering, uitvoering en retour
2HUG hanteert de tarieven van PostNL en DHL
1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van artikelen en bij de verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van wat hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Ondernemer zodra de betaling op de bankrekening is bijgeschreven beginnen met de bestelling. Artikelen die op voorraad zijn worden binnen 1 tot 3 werkdagen na betaling verzonden. Indien het op maat gemaakte artikelen betreft streeft 2HUG ernaar om bestellingen binnen 5-10 werkdagen te verzenden, onvoorziene omstandigheden daargelaten, tenzij Afnemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.
4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan binnen 3 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Afnemer heeft geen recht op een schadevergoeding.
5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Afnemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Afnemer geen recht op schadevergoeding.
6. In geval van (gedeeltelijke) ontbinding conform het lid 4 van dit artikel zal de Ondernemer het bedrag dat de Afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
7. Indien levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer zich inspannen om een geschikt vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Afnemer.
8. Bestellingen worden via PostNL verzonden. Bestellingen kunnen, op afspraak, ook worden afgehaald in Monster. In dat geval vervallen de verzendkosten.
9. Op het moment dat de bestelling wordt verzonden, ontvangt Afnemer hiervan bericht.
10. 2HUG is niet aansprakelijk voor beschadiging verlies, diefstal of mogelijke vertragingen van artikelen, welke tijdens de verzending zijn ontstaan.
11. Retour: na ontvangst van de bestelling kunt u contact opnemen met 2HUG. In overleg mag het artikel binnen 7 dagen retour gezonden worden. 2HUG geeft alleen geld terug, als de (te ruilen) artikelen ongebruikt, onbeschadigd en in originele staat zijn. De verzendkosten van een retournering zijn voor Afnemer. Onvoldoende gefrankeerde zendingen kunnen en zullen niet retour worden genomen. Artikelen die op maat zijn gemaakt, kunnen helaas niet retour worden gezonden.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De Afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van artikelen of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De Afnemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van artikelen of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De Afnemer kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van artikelen of diensten, kan niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van artikelen of diensten stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal twee maanden, als de Afnemer deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Artikel 13 – Betaling
1. Bestellingen van een consument of bedrijf via de webshop dienen vooruit te worden betaald. De bestelling wordt geleverd nadat 2HUG de betaling van de bestelling heeft ontvangen.
2. Indien de Afnemer een consument is, is de Afnemer overeenkomstig artikel 7:26 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW), alleen verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs. Echter het genoemde wetsartikel geldt niet indien de consument via de webshop van 2HUG bestelt. In een dergelijk geval is er namelijk geen sprake van een consumentenkoop.
3. Bestellingen anders dan via de webshop moet binnen 7 dagen na de orderbevestiging betaald zijn op een vooraf door 2HUG verstrekt bankrekeningnummer. Bestellingen waarvan de betaling niet tijdig is ontvangen, zullen worden geannuleerd en komen te vervallen zover niet anders is overeengekomen.
4. De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
5. In geval van wanbetaling van de Afnemer heeft de Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Afnemer kenbaar gemaakte kosten van het artikel in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling of levering van de artikel(en), volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
3. Door Ondernemer zullen ingediende klacht(en) binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht(en) worden beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Ondernemer, zal de Ondernemer naar haar keuze de geleverde artikelen of kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen
Op alle overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Afnemer waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de Afnemer woonachtig is in het buitenland.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 Cadeaubonnen
De cadeaubon van 2HUG Kids & Lifestyle kan uitsluitend worden gebruikt voor het kopen van artikelen bij www.2hug.nl. Iedere cadeaubon wordt voorzien van een unieke waardeboncode en wordt slechts éénmaal verstrekt. De waardeboncode dient zorgvuldig te worden bewaard. 2HUG accepteert de cadeaubon uitsluitend na ontvangst van de waardeboncode en kan niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden. De cadeaubon of de restwaarde hiervan kan niet worden ingewisseld voor contant geld. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. De cadeaubon wordt zo snel mogelijk per email of PostNL verstuurd zodra de betaling van het gehele bedrag is ontvangen. De waarde is inclusief BTW. Iedere cadeaubon is onbeperkt geldig. Indien de cadeaubon niet volledig wordt besteed bij de eerste bestelling, ontvangt men digitaal een nieuwe unieke waardeboncode met de restwaarde van de cadeaubon. De restwaarde van de cadeaubon blijft onbeperkt geldig, wordt slechts éénmaal verstrekt en is niet inwisselbaar voor geld.
Het wijzigen, het vervalsen of anderszins aantasten van de (gegevens op de) cadeaubon of de werking van de cadeaubon leidt ertoe dat de geldigheid van de cadeaubon komt te vervallen. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen aan de gebruiker wordt ontzegd. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. 2HUG Kids & Lifestyle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van de cadeaubon ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van 2HUG Kids & Lifestyle. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de waarde van de cadeaubon.

Artikel 18 Geboortekaartjes
Om misverstanden te voorkomen en een prettige verkoopsfeer te waarborgen, treft u hierbij de Algemene Voorwaarden van 2HUG Kids & Lifestyle in samenwerking met A-Creation Vormgeving & Ontwerp ten behoeve van de unieke geboortekaartjes.

Bestellingen
Bij het plaatsen van een bestelling, gaat Afnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden. Bestellingen kunnen gedaan worden via een offerteformulier. 2HUG neemt na het ontvangst van het offerteformulier zo spoedig mogelijk contact op met de Afnemer. Zodra de bestelling definitief is, gaan wij, de Opdrachtnemer, aan de slag.

Betaling
Alle bestellingen dienen vooraf betaald te worden. De bestelling moet binnen 7 dagen na de orderbevestiging betaald zijn. Bestellingen waarvan de betaling niet tijdig is ontvangen, komen te vervallen zover niet ander overeengekomen.

Prijzen
Alle genoemde prijzen op de website zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzend-/verpakkingskosten.

Levertijd
Levertijd van de geboortekaartjes is binnen 48 uur mits de gegevens correct en volledig zijn aangeleverd en er voor 12.00 uur op de dag van de aanvraag/bestelling akkoord is gegeven voor het drukken. Bij eventuele overmacht zijn wij niet aansprakelijk voor een vertraging in de levering.

Verzendkosten
De geboortekaartjes worden binnen Nederland gratis verzonden naar het opgegeven contact adres. De bestellingen worden via PostNL verzonden zodat Afnemer middels de track & trace code de bestelling van het pakket kan volgen vanaf het moment dat deze verzonden is. De bestellingen worden met zorg verpakt en in goede staat verzonden. 2HUG is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies, diefstal of mogelijke vertragingen, welke tijdens de verzending zijn ontstaan.

Uitvoering van de overeenkomst
Ondernemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ondernemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ondernemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ondernemer zijn verstrekt, heeft Ondernemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Afnemer in rekening te brengen.

Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ondernemer is uitgegaan van door Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

In het kader van auteursrecht behoudt Ondernemer het recht om op alle door de Ondernemer ontworpen uitingen een design naamsvermelding Design | a-creation.nl Inspired by | www.2hug.nl te plaatsen.

In geval van drukwerk zijn meer of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan 10%. Het meerdere of minder geleverde aantal wordt respectievelijk verrekend. Kleuren kunnen licht afwijken van de getoonde kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, als ook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.

Artikel 19 Copyright
Het is zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van 2HUG Kids & Lifestyle verboden om foto`s, teksten of anderszins van onze website te kopiëren, op te slaan, te verspreiden of op welke wijze dan ook te gebruiken voor andere websites of andere zakelijke- of privédoeleinden.

Artikel 20 Privacy- en cookieverklaring
Met onze website verzamelen en verwerken wij diverse persoonsgegevens van jou en andere bezoekers. 2HUG is hiervoor verantwoordelijk. In deze algemene voorwaarden lichten we in het kort toe welke gegevens we verzamelen, wat we daarmee doen en welke rechten jij hebt. Tevens verwijzen wij je naar onze volledige Privacyverklaring elders op onze website. De Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen; wij raden je dan ook aan om deze regelmatig te controleren.

Doeleinden gegevensverwerking
Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die bijdragen aan onze internetdiensten, als ook het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand.

Contact- of offerteformulier & e-mail
Als je een contact- of offerteformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard voor zolang het nodig is om het formulier of de inhoud van de e-mail te beantwoorden of af te handelen. Deze gegevens worden zonder jouw toestemming niet aan derden verstrekt.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Je kunt het plaatsen van cookies weigeren of geplaatste cookies verwijderen via je browser.
Zie tevens ons afzonderlijke Privacyverklaring op www.2hug.nl.

Beveiliging van persoonsgegevens
2HUG zal alle persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet beschikbaar stellen aan derden. De persoonsgegevens worden door 2HUG uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling.

CCV shop als verwerker
Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden verwerkt door CCV Shop. CCV Shop zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik gaat maken.

Vragen:
Voor vragen kan contact met ons worden opgenomen door een e-mail te sturen naar: info@2hug.nl

2HUG Kids & Lifestyle streeft ernaar om tevreden klanten te hebben én te houden!